عید فطر مبارک

امروز عید فطر بود و ما هنوز مسافرت هستیملبخندچشمک. دو روزه که شهر خیلی خیلی شلوغ شده و مسافرا ترافیک سنگینی و همه جا ایجاد کردن ناراحتلبخند.امروز کلاردشت خییییییییییلی سرد بود شاید باورتون نشه ولی دقیقا مثل زمستون شده بود تعجبتعجببابا جون هم که دیده بود, هوا سرده صبح که بیدار شده بود برامون آش رشته گذاشته بودهوراهوراجاتون خالی بسیار خوشمزه و عالی شده بود و کلی مزه داد خوشمزهخوشمزه.دست بابا جون درد نکنه که همیشه دوست داره ما خوشحال باشیم   قلبماچخجالت.عصر سارگل خانم  همش میگفت حوصلم سر رفته خمیازهخمیازه پدر جون هم که بهترین همسر و بابای دنیاست مثل همیشه  به حرف ما گوش داد و ما رو برد گردش ماچقلب کلی والیبال بازی کردیم و خوش گذشتلبخندسارگل هم سر حال شد قلبلبخند

/ 5 نظر / 114 بازدید
صدرا

اول سلام به بابا بزرگ عزیز عیدتون مبارک[ماچ][ماچ] دوم سلام به بابای مهربون عیدتون مبارک[ماچ][ماچ][ماچ] سوم سلام به سارگل خانوم گل عید شما هم مبارک[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] و چهارم سلام به زیبا ترین،فعالترین و مهربون ترین مامان دنیا عیدتون مبارک[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]

صدرا

اول سلام به بابا بزرگ عزیز عیدتون مبارک[ماچ][ماچ] دوم سلام به بابای مهربون عیدتون مبارک[ماچ][ماچ][ماچ] سوم سلام به سارگل خانوم گل عید شما هم مبارک[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] و چهارم سلام به زیبا ترین،فعالترین و مهربون ترین مامان دنیا عیدتون مبارک[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]

دو عاشق

سلام عزیزان عیدتون مبارک اخه سلرگلی 1 دونست باید به حرفش گوش داد مامانی[گل][لبخند][قلب][قلب]

نگار

[ماچ][ماچ] فدای سارگل